back home go profile

STT Engineering - Gegevens

STT Engineering
De Gilden 25
9247 CX Ureterp

Bezoek is alleen op afspraak mogelijk.

Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon +31(0)512 - 36 45 66
Fax +31(0)512 36 15 50
E-mail stt.engineering.vof@hetnet.nl
Internet www.stt-engineering.com

Bankrelatie : Rabobank nr. 11.88.66.060
Kamer van koophandel : nr. 01111695

Al onze aanbiedingen en leveringen geschieden op basis van onze algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Noord-Nederland, afd. Friesland:

Algemene Leveringsvoorwaarden STT Engineering vof

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze verkoop -en leveringsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle verkopen en gaan steeds voor op eventuele voorwaarden van de koper of opdrachtgever. Mondelinge afspraken zijn uitsluitend bindend tussen partijen,voor zover deze schriftelijk naderhand zijn bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. De verkoper is eerst gebonden nadat hij een bestelling schriftelijk heeft bevestigd of het bestelde heeft verzonden of gefactureerd.
3. Bezwaren tegen orderbevestigingen of facturen moeten binnen 5 dagen na de datum daarvan worden ingediend bij gebreke waarvan de koper aan de orderbevestigingen en facturen gebonden is.
4. Afbeeldingen en tekeningen zijn niet bindend en geven slechts een globale omschrijving,verkoper heeft het recht een gewijzigde uitvoering te leveren.
5. Alle aanbiedingen en verkopen geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat daar tegen bij de leverancier van herkomst geen bezwaar bestaat.
6. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat uit door verkoper in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt.

Artikel 3. Prijzen

1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveranties tegen de prijzen geldende op de datum van verzending der goederen verhoogd met omzetbelasting en af magazijn.
2. Voor te kleine orders worden toeslagen berekend.
3.Betalingen of heffingen van overheidswege na het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd zijn voor rekening van de koper en worden hem in rekening gebracht.
4. Speciale verpakking wordt door de verkoper tegen kostprijs aan de koper doorberekend en wordt niet teruggenomen.

Artikel 4. Reclames

1.Reclames tegen het geleverde dienen schriftelijk te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst der goederen door de koper,daarna is het recht om te reclameren vervallen. Is de reclame gegrond dan is de verkoper tot geen andere verplichting gehouden dan tot vervanging van wat ondeugdelijk geleverd is of tot herstel van het ondeugdelijk geleverde te zijner keuze en binnen een redelijke termijn.
2.Verkoper is niet verplicht tot enige schadevergoeding hetzij te aanzien van directe of indirecte schade van de koper of zijn afnemers.
3.Reclames geven de koper niet het recht om betalingen op te schorten.
4.Compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Levering

1. De goederen worden geleverd door de verkoper en reizen voor rekening en risico van de koper.
2. De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper,tenzij anders is overeengekomen
3. De levering wordt geacht te zijn geschied zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
4. De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen in gedeelten te leveren.

Artikel 6. Garantie

1.De verkoper verleent geen garantie ten aanzien van het verkochte noch ten aanzien van materiaal noch ten aanzien van constructiefouten, maar is alleen verplicht gegronde aanspraken van de koper gebaseerd op de garantie bepalingen van de leverancier van herkomst bij deze te ondersteunen indien de koper binnen 5 dagen nadat de materiaal of constructiefout is gebleken,daarvan schriftelijk kennis geeft aan de verkoper onder toezending van het betreffende geleverde object of onderdeel.
2.De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bij c.q. ter zake van de aankoop verstrekte adviezen.
3.De verkoper garandeert dat het gekochte voor enig bijzonder doel geschikt is.
4.Alle schaden veroorzaakt door de door ons vervaardigde en/of in het verkeer gebrachte goederen wordt door ons uitgesloten.
5.De verplichting van de verkoper tot ondersteuning van de aanspraken van de koper bij de leverancier van herkomst, lid 1 van dit artikel bedoeld, vervalt als de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen tegenover de verkoper voldoet.

Artikel 7.Levertijd

1.De levertijd gaat in nadat de verkoper de volledige gegevens voor de uitvoering van de opdracht heeft ontvangen en de opdracht daartoe is aanvaard. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van een aanzienlijke vertraging in de levertijd in verband met de afhankelijkheid van leveranciersleveringen zijn de opgegeven of overeengekomen levertijd voor de verkoper nimmer bindend.

Artikel 8. Overmacht

1.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen.
2.Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van hem verwacht kan worden, geven de verkoper het recht de overeenkomst geheel of ten dele te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
3.Als zodanige omstandigheden worden o.a. beschouwd: oorlog of oorlogsgevaar,gehele of gedeeltelijke mobilisering, in of uitvoerverboden,maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen,die levering zowel kostbaarder als bezwaarlijker maken dan deze tijdens het afsluiten van de overeenkomst was,vorst,werkstaking,brand, enz.
4.Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de aan verkoper leverende fabriek, importeurs en handelaren.

Artikel 9. Retourzendingen

1.Retourzendingen zijn alleen mogelijk na goedkeuring door verkoper. Verzendkosten en kosten om de goederen weer verkoopbaar te maken zijn voor rekening van de koper,speciaal aangemaakte of bewerkte goederen worden uiteraard nimmer teruggenomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1.De geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang de koper de koopsom niet volledig heeft betaald, met dien verstande dat het risico te aanzien van beschadiging en verloren gaan der goederen en van eventueel verdere schaden na de levering der goederen op de koper overgaat
2.De koper is niet gerechtigd goederen die nog niet volledig zijn betaald anders dan door normale verkoop in eigendom over te dragen. Hij is evenmin gerechtigd op deze goederen voor deze volledig zijn betaald aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.

Artikel 11. Betaling

1.Tenzij anders overeengekomen,heeft de koper te betalen bij de levering van het gekochte en wel zonder enige betalingskorting. Geschied de levering in gedeelten dan is de betaling voor elk gedeelte opeisbaar bij de aflevering.
2.Vanaf het ogenblik,dat de koper met de betaling in verzuim is,is de koper de wettelijke rente (artikel 119,boek N . B .W.) verschuldigd aan de verkoper met dien verstande,dat de verschuldigde rente tenminste een half procent per maand of gedeelte van een maand zal belopen
3.Alle onkosten door de verkoper gemaakt teneinde betaling te verkrijgen en vallende op de aanbieding van kwitanties,wissels,protesten enz. komen ten laste van de koper. Als de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de verkoper de vordering ter inning in handen geeft van incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat, is de verkoper gerechtigd de daarop vallende kosten, waaronder tenminste 10% incassokosten, met een minimum van 25 euro in rekening te brengen aan de koper, alsmede alle andere kosten, die aan verkoper vanwege deze wijze van inning zullen worden in rekening gebracht. Indien verkoper het faillissement van de met betaling in gebreke zijnde koper aanvraagt is laatstgenoemde derhalve naast de verschuldigde hoofdsom, de daarop vallende rente en buitengerechtelijke kosten, tevens aan verkoper verschuldigd de door deze gemaakte kosten voor de faillissementsaanvrage.
4.De koper zal in verzuim zij door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn zonder dat een ingebrekestelling vereist wordt.
5.Indien de koper met enige betaling of met de voldoening van enige andere uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting in gebreke blijft, heeft de verkoper het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze voor zover niet uitgevoerd te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
6.De verkoper is gerechtigd om ook na het afsluiten van de overeenkomst zekerheid naar zijn genoegen voor De betaling door de koper te eisen en zolang deze niet is verschaft de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te annuleren,onverminderd het recht om de hierdoor voor verkoper ontstane schade op de koper te verhalen.

Artikel 12. Geschilbeslechting

In Afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de koper en verkoper, worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper,verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Voorts is de verkoper gerechtigd elk geschil te onderwerpen aan het oordeel van een door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden te benoemen derde, die een partijen bindend advies zal geven, deze derde bepaalt de procesgang en beslist ook over de kosten, alle als goede man naar billijkheid.

Artikel 13. toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden

Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Klik hier om terug te keren.